Транскрипция фрагмента:

- Ну, рассказывайте!

Λха́ // вот снΛча́лъ нъч'ина́йут сватът'// п'эрва пъгл'ида́т д'э́фку / пΛто́м ид'о́т сва́тът'/ ска́жым ма́т'ил'и иш'о́ Λд'и́н б'ир'о́т р'оцтв'ин'ицу кΛку́йу н'ибу́т'/ съсвΛйу стΛру́шку // иво́т пр'ихо́дьт свътΛйут нъч'ина́йут // ч'иво́ бу́д'ь ис'т'// т'э ска́зывъйут кΛка́йь по́стил'/ ско́л'къ в'и́рхн'ий од'о́жы // вотта́м йэ́с'т'шу́бъ но́въ / шу́бъ п'ър'ишытъ / кΛфта́н / ла́чн'ьк // э́тъ йаб'иру́ иста́вл'у нΛл'о́хку / куда́ Λн'и с'ийч'а́с // э́тъ мн'э́ годо́ф шыс'д'ис'а́т э́тъму д'э́лу // вот //

т'ип'э́р'ч'ь он'и́ гов'ор'а́т / вот ун'э́й кΛка́йь од'о́жа // вот кΛка́ пос'т'и́л'// вот нΛст'о́л ско́къ вын'исо́ть нΛст'о́л // кв'ину́ шо́бы ва́ръчн'ьк / ша́л'хоро́шуйу // вот кв'инцу́ о́йтъ ва́л'инк'и // нуΛнъково́ д'а́рит'/ дΛр'ит'вот надъ кр'оснъму уна́с подΛр'и́т'на́дъ // там кр'осным дар'и́ ско́къ да́р / э́тъ нΛзыва́л'ис' гн'э́здъ / ско́л'къ гн'э́ст // тода́ ва́с сто́л'къ дΛр'и́т'/ тода́ на́дъ э́тъ р'а́д'уцъ он'и́ // тода́ на́дъ вот сто́л'къ нΛсто́л ска́жъм два́цът'рубл'э́й нΛсто́л клΛд'и́т'э //

Жын'и́х пла́т'ьт / он'и́ покупа́л'и пода́рк'и ии́м дΛр'а́т // ну/ т'ип'и́р'чь нΛч'ина́йуцъ на́шы смотр'и́ны // н'ина́дъ смотр'и́т н'ин'ин'ив'эсту гл'ад'э́т'/ пр'ийажа́йут сродны́м'и там ч'илов'э́к п'а́т'ш'ы́с'т'// н'ев'э́сту нΛр'а́д'ут нΛр'а́д'ут / т'эс'а́дут зΛсто́л ит'э́ н'ев'э́сту зна́ч'ут выво́д'ит кΛка́йь н'ибут'стΛрухъ // была́ // хоро́шъйь была́ н'ив'э́стъ // про́т'ифтъ молоду́йу н'изΛста́в'ат уговор'и́т'// поклон'и́цъ ра́зъ тр'и́ // нуиуйд'о́т н'эв'э́стъ / спр'а́ч'эцъ // вот погл'ад'и́л'и кΛкон'и́ ух'о́д'ат нΛдво́р иговор'а́т / ла́днъ и́л'н'ила́днъ / кΛка́йатъм // дΛн'ич'ив'о́ / он говор'и́т / ла́днъ вро́д'э н'ив'э́стъ / потхо́д'ашъ // ну / нΛч'ина́йут сва́тъцъ // куда́ згово́р // вот выскр'ис''э́ньйь пр'иижа́ткъл'згово́р бу́д'им д'э́лът'// вот згово́р зна́ч'ит так д'э́лъцъ //

Обруч'а́йуцъ снΛч'а́лъ / богъслΛв'а́т / пото́м обруч'а́цъ // клΛду́т пр'ан'ик'и нотор'э́лку / нΛ́дв'э тор'э́лк'и // их покол'цу́ / он'и́ зна́ч'ит ко́л'ца́м'и м'ин'а́йуцъ пр'а́н'ик'и нотор'э́лкъх / йэ́сл'и жын'и́х ийо́ пойма́т / э́тъ бо́л'нъ хорошо́ / Λн'ипойма́л / пло́хъ // когда́ посл'э́дн'ий ра́с он'и́ кр'и́ст'ицъ икол'цо́тъ б'иру́т од'и́н удруго́во б'иру́т икр'и́ст'ицъ зΛка́жный рас / ина́дъ ийо́ вэ́тът мом'э́нт поjма́т'ийо́ об'аза́т'эл'нъ // Λн'ипойма́л зна́чыт пло́хъ // во́т // иуб'ижы́т н'эвэ́стъ // т'ипэ́р'ш'а́с згово́ры нΛч'ина́йуцъ / згово́ры / д'и́фк'и пойу́т п'э́с'н'и в'ил'ич'а́л'ныйь / гост'э́й угоша́йут / там снΛш'а́лътъ н'эв'э́стъ фс'о́ пла́ш'ьт / пла́ш'ьт // нуиво́т / то́што изгово́ры прошл'и́ / когда́ згост'и́нцъм пр'иид'ит'э́ / приижа́йут говор'и́т'// вот тогда́тъ пр'иижа́jйт'ь / выскр'ис'э́н'j'ь нΛпр'им'э́р фсл'э́дуйущ'ий приижа́й згост'и́нцъм жын'и́х / ии́т'и гост'и́нцы кото́ры / он'и́ обруч'а́л'ис' нотор'э́лкъх / н'ив'и́ст'ь н'ил'з'а́ йэ́с'́т'/ Λто́ изэ́т'их иуд'э́и быва́йут // будут // их ръздΛйу́т по́фс'им хто и́с'т'потпоро́гъм фс'э́м ръздΛду́т // вот згост'и́нцъм прии́д'ит о́нох сп'ицыа́л'нъ б'ир'о́т нΛпр'им'э́р бра́тътъм с'истру́ / ч'илов'э́к ч'иты́р'и пр'ийэ́дут / ихта́гжъ угоша́йут / фс'о́ / э́тъ жын'и́х згост'и́нцъм поу́л'ицъм кΛта́йуцъ // э́тъ говор'и́т жын'их згост'и́нцъм пр'иjэ́хъл // нΛ лошΛд'а́х ра́н'шъ кΛта́л'ис'в'э́т'поу́л'ицъм //

нуиво́т // т'ип'и́рч'а // э́тъ // нΛч'ина́йцъ в'ич'ир'и́нъ // нΛзна́чыл'и сва́д'бу // когда́ // сва́д'бу нΛзна́чыл'и // там ишо́ ч'э́р'из н'ид'и́л'у сва́д'бъ // топ'э́р'ч'а нΛч'ина́йут сва́д'ьбу // в'ич'ир'и́нъ // нъкΛну́н'и сва́д'бы / как пои́зду прийэ́хът'зΛн'эв'э́стъй / зна́ч'ит д'ифк'и то́л'къ схо́д'ацъ / стр'а́пъйут корова́йьц / здо́бный см'асъм тΛко́й / п'и́съный п'иро́к ибуты́лку в'ина́ пръдΛйу́т р'иб'а́тъм / р'иб'а́тъ пΛкупа́йут // Λн'ив'э́сту вба́н'у доэ́тъвъ пов'аду́т / пов'и́дут н'ив'э́сту вбан'у // там нъпр'имэ́р ба́н'ь бы́л'и поч'орному / гд'э́тъ зΛд'ир'э́вн'ьй // пр'ив'аду́т там нΛфс'э́ ч'иты́р'и сто́ръны покло́н'ицъ она́ / пла́чыт / во́йьт / изба́н'и д'и́фк'и пойу́т п'и́с'н'и // изба́н'и пр'ив'а́дут зна́ч'ит // укрыл'ца́ она́ пр'а́мъ упΛд'о́т вот так / нΛз'э́мл'у // нΛкло́н'ицъ // ма́т'повыйд'ит / ийо́ поды́м'ит // п'э́с'н'и пойу́т п'ич'а́л'ныйь / хоро́шыйь // фс'э́бы фс'а́к хто пр'ид'о́т гл'ад'и́т'полд'ир'э́вн'и фс'э́ пла́ч'ут //

ну т'ип'и́р'чъ в'ьч'ир'и́н / пр'ив'и́ль jэjо́ ко́су пл'ист'и́ // ко́су п'л'ис'т'и́ ll пл'оту́т ко́су / н'ив'э́стъ во́йэт пла́чэт фс'о́ пр'ич'ита́т l пр'ам пла́кът'охо́тъ вот с'ич'а́с как взду́мъш пр'ам пла́кът'охо́тъ / Λха́ // ну т'ип'э́р'ч'ь нΛу́тръ она́ но́ч'йу просн'о́цъ когда́ пройдо́т э́тът зна́ч'ит'в'ич'ир'и́нъ л'ажа́цъ спат'/ но́ч'йу она́ просн'о́цъ ра́нъ ра́нъ ра́н'шэ фс'эх нΛч'ина́йэт н'ив'э́стъ фс'эх буд'и́т'/ пр'ич'итат'/ спΛла́с'л'и т'о́мнъ но́ч'ин'къ Λм'н'э млΛдо́й н'исыпа́лс'ь / тΛмйа́ гул'а́лъ взл'ано́м сΛду́ пот'ир'а́лъ л'э́нтъч'ку / пот'ир'а́лъ кра́сну д'э́в'ич'йу / вота́м э́тъ подру́к / пото́м мат'спΛла́с'л'и т'о́мнъ но́ч'ин'къ / уш спрос'и́къ родно́въ т'а́т'ин'к'и ушка́куш нΛшто́тъ он рΛс'ирд'и́лс'ь / дΛйо́т м'ин'а́ воч'ужы́ л'у́д'и воч'ужы́ л'у́д'и н'изна́мъ йа / фс'о пр'ич'ита́т фс'о пла́ш'ит фс'уно́ч'во́йэт пла́чыт / нΛу́тръ йид'ит йэ́дут го́с'т'и // с'йэжа́йуцъ го́с'т'и / н'ив'э́стъ оп'а́т'пла́ч'ит во́йэт пр'ич'ита́т / ушвота́м бра́тъ пр'ивыва́т / рΛзл'уб'э́зный мой бра́т'илкъ / уш воз'м'и́къ ты топо́р во́стрый / уш сруб''и́ б'э́лу́ б'ир'о́зън'ку / зΛгород'и́къ пут'доро́жэн'ку / ушва́шым дорог'и́м гос'т'а́м Λмойэ́мтъ розлу́шн'ичкъм / э́тъ бо́л'нъуш п'ича́л'нъ то што́ йэйо́ одайу́т за́муш //

в'э́т'ра́н'шэ одΛва́л'и н'ито́л'къ она́ куды́ хо́ч'эт / это́ но́нч'и в'эт'так Λра́н'шэ куда́ пр'ика́жут туда́ иид'и́ / Λта́муш йэйо́ кру́т'ут што́ ии́с'т'// нуиво́т зна́ч'ит топ'э́р'ч'ь пр'иижа́йит по́ист // фс'э родны́йь с'йэ́хъл'ис'н'иви́с'т'ины / йэ́д'ит жын'ихо́въ родн'а́ // там мо́жнъ нъп'ат'и́ шыс'т'и́ лошΛд'а́х мно́гъ ч'илΛв'э́к п'атна́цът'два́цът'пр'ийэ́дут // вот нΛч'ина́йут их угоша́т'/ она́ зΛстоло́м с'иди́т то́л'къ пла́ч'эт то́л'къ как ку́шын'йь м'ин'а́йут / нΛпр'им'э́р холо́дныйь ста́в'ьт / она́ пр'ивыва́т оп'а́т'// пото́м суп / ра́н'шъ в'эт'фс'о тΛко́йь фс'о ва́р'иво ста́в'ил'и // нуиво́т фс'о фс'эх пр'ивыва́т фс'о пла́чэт фс'о пла́чэт / пото́м зна́ч'ит пов'азу́т кв'инцу́ //

вотуна́с нΛпр'им'э́р и́зд'ил'и выл'и́нскъйэ во́с'им'к'ило́м'итръф // Λн'ив'и́с'т'и вэ́тът д'эн'ижын'иху́ н'идΛйу́т и́с'т'н'игра́мΛ // он'э́ как в'э́ч'эра́м пойэд'а́т в'ич'ир'и́нутъ ипло́т'тогда́ когда́ обв'инча́йуцъ тогда́ дов'анца́ н'игра́мъ н'ии́с'т'н'ип'и́т'// нуив́от пов'азу́т кв'анцу́ / воту́ш когда́ дру́шкъ ср'э́жът горбу́шку н'ив'и́с'т'э фпа́зуху вот он'и́ то́л'къ доро́гъй должны́ йэйо́ нΛпопола́м с'йи́с'т'э́ту горбу́шку // Λина́ч'и он'и́ н'иид'а́т / э́то когда́ испотв'инца́ пойэ́дут Λдов'инца́ н'э́ту / ив'изу́тых нΛра́зных лышΛд'а́х туда́ / Λу́ш Λту́дъ вм'и́с'т'э поса́д'ут / нуи́ пото́м зна́ч'ит пр'ив'изу́т кжэн'иху́ во́тъ / пр'ив́озу́т кжэн'иху́ // нуч'иво́ фч'ужу́ д'ир'э́вн'у / она'йэво'н'изна́т ио́н йэйо́ н'изна́т / от'эц сма́т'ир'йу в'ит'сва́тъл'ис'тъ / сва́тъл'ис'тъ от'э́ц сма́т'ир'йу / он'и́ н'изна́йут друк дру́гъ // э́тъжъ т'ижо́лый мом'энт / т'ижо́лый мом́энт в'ит'э́тъ пра́вдъ на́дъ фс'о вр'э́м'ь выт'то́л'къ обэ́тΛм / пла́кът'//

ну /пр'ив'азу́т / т'ип'и́р'ч'ь гул́а́йут и́спъд в'инца́ фс'о / молоды́х спа́т'// Λв'э́т'з'имо́й фс'о бо́л'шъ быва́йут вйэнвΛр'э́ м'э́с'ьцъ сва́д'бы / вот по́сл'и рожд'эства́ идо́ ма́сл'ин'ицы //Λща́с пост в'эт'/ н'ил'з'а́ / сва́д'бу д'э́лът'/ то́л'къ когда́ м'исойэ́т / иво́т зна́ч'ит э́тъ // их молоды́х спат'// от'э́ц сма́т'ир'йу / кр'о́сный скр'о́снай идру́шкъ // тΛко́й в'ис'о́лый ч'илов'э́к дру́шкъ / зΛба́вный / шутн'и́к // ийо́ розд'э́нут доруба́шк'и // ра́н'шъ руба́шк'и срукова́м'и // нΛв'и́ный стан // стан изл'а́ны / Λэ́тъ с'и́т'ьц // руба́шкъ срукова́м'и / вотйэйо́ доруба́шк'и розд'э́нут // фс'э́м она́ вно́г'и поклон'и́цъ // иоста́в'ут их двои́х вйанвΛр'э́ м'ис'ацэ́ изΛпру́т нъзΛмо́к // зΛмо́к зΛпру́т // во́туш у́тръм оп'э́т'ид'о́т от'э́ц мат'/ буд'и́т'их // на́до оп'э́т'фста́т'ифс'э́м вно́г'и поклон'и́цъ // оп'эт'вэ́тойжъ внΛт'и́л'ной руба́шк'и то́л'къ // во́тв'эт'э́тъ д'ийств'и́т'ил'нъ в'эт'э́тъ ч'у́дъ в'ит'/ изд'ива́т'ил'ствъ // иво́т зна́ч'ит э́тъ // нуи́ нΛч'ина́ицъ / йэ́сл'и хоро́шаъйь н'ив'э́стъ / узна́йут у́тръм от'э́ц сма́т'ир'йу / тохорошо́ горны́х встр'ич'а́йут / угоша́йут // а́л'и пло́хъ / фс'о // Вро́тъ нъзΛпо́р / ънΛкр'о́снъй хому́т нΛд'э́нут / уконфу́з'ит'што́бы н'ив'э́сту // штово́т мол кока́йь она́ была́ // во́ткък д'э́лълъс'сва́д'бъ вотэ́тъ / д'эр'эв'э́нскъйь // Λп'и́сн'и кΛк'и́йь пойу́т / в'эт'п'ич'а́л'ныйь // пр'ам пла́кът'фс'о вр'и́м'а охо́тъ //

Вотйа́ иговор'у́ штоэ́то вот фс'о зΛв'и́с'ит от тово́ / што была́ т'имнота́ // ну / т'имнота́ / зΛб'и́тый нΛро́т был // ч'о тут говор'и́т'// но́нч'и софс'э́м л'э́кч'и э́то д'э́ло обстои́т // вот // фс'о //
К странице списка записей