Транскрипция фрагмента:

 так вът маjа жыз'н'тъ // у ми'н'я / м'и́лъ / бы́лъ зΛ фс'у'жызн'тъ // этъ т'ип'эр'шн'и годы ушла́бы / а йа / знаjэшл'и / ст'асн'алъсь // вот с му́жъм разΛшла́сь'/ дΛ ро́ду нъстрΛм'илъ сва́jу // тΛк и жы́лъ сорък три годъ жы́лъ // н'э / бо́л'шь/ н'и шы́с'т тр... он жыл // а и мΛло́ж м'н'а́ / фс'ош-тΛк'и он фп'ир'о́въ ум'эр м'ан'а // н'эт избу́шко бы́лъ / и дв'э́ кΛро́вушк'и // лошад'и н'э бы́лъ / з'амл'и на тр'и ч'этв'эрт'и // л'о́шад'и бы́ло н'ал'з'а́ д'аржа́ т'/ пΛко́с ма́лъ // прΛсва́тъл'и м'ан'а / м'ила́ маjа́ // jа пр'ишла́ с ба́л'н'и / у́жынΛjу // а брат згΛвар'ивш'ы тут с_моjэй св'экро́в'jу да съ св'о́кръм // пр'иб́яжъл / мн'э н'ич'иво н'и_скΛзал // jа с'ижу́ / ку́шъjу // а jэм'у гъвΛр'ит / стук-стук / св'о́кр-тъ пр'ишо́л / в Λко́шкъ // вы́jд'икъ / ива́н / суда́ / jа вы́шлъ // Λ jон вы́шъл // гывΛр'и / шо'бы н'э бы́лъ рΛга́тк'и / штобы одΛва́т'тък одΛва́т'/ мы ухо́д'им тък скΛзат'// а jа и гъвΛр'у / што там мо́с'фс'э закрыты // т'эб'а сва́тът'хΛт'а́ // ну вот / знач'ит / у м'ан'а ло́шкъ  с рук вы́л'ит'ьлъ // Λ jон был  хΛро́шыj / и г Λрмо́ншык / фс'о́ // мн'э в д'ир'э́в'нь друго́j нр в 'илс'ь // вот jа пΛшла́ в другу́ избу / кък к'инулас'а / пла́кΛлъ / пла́кΛлъ / пла́кΛлъ / пла́кΛлъ / што м'и́лыj ΛстΛjо́ць / а н'эм'''''и́лыj мн'э'дъстΛjо́ць // ну / с'э́л'и / пр'ишл'и́ сва́тът'// с'эл'и зъ сто́л // jа фс'о́ выска́зывълъ / jэсл'и х'удъ мн'и бу́д''ь / jь н'а бу́ду жыт'/ jь уjду́ // и пр'и св'икро́вы / и пр'и н'ом / и фс'о́ // ну вът / тΛк и прΛсва́тъл'и // браткъ гъвΛр'и ́/ зъ_друговъ пΛjд'о́ш / н'а бу́д'э т'и н'ич'эвъ / н'ич'иво́ т'и н'а бу́д'э // а зΛ эьъгъ пΛjд'о́ш / фс'о́ т'иб''э́ спра́вл'у / за́нав'ьсу / Λд'иjа́лум / свад'б'у са́му лу́ч'шу соб'ару́ // ну вот / зна́jэш'л'''и/ и сΛбра́л пра́вду // т'а́т'къ н'и хΛт'э́л / и вот брат фтΛро́j н'и хΛт'э́л // та́к_вът зΛу́тръ ужэ пΛjэ́хъл'и в хрΛп'иви 'у / п'исн'у́ зΛка́зывът'// ну / тък и за́муж вы́шлъ // брат куп'ил за́нъ́в'ьсу / jа н'ь хот 'э́ль / жан'их хΛт'эл спра́в'ит'за́нав'ьсу ил'и Λд'иjало // бра'ткъ скΛза́л / н'и хΛчу́ / што́бы н'ь_пъпр'ика́л 'и / пус'ь фс'о́ муjо́ // шърст'а́нъjь пла́т'jь бы́лъ (й) / св'итло́- гълубы́jы / фΛта́ нъ гΛлΛв'ы / с цв'ата́м / кΛк сл'э́дуjэт бы́т'// од'ава́л'и подру́шк'и // с'о́стры у_м'ин'а'бы́л'и пΛдру'шкъм'и / да́р'jь и Λга́ф'jь // вът так ипъв'инча́л'ис'а // ста́в'ил'и / ста́в'ил'и // jь цэ́лу н'ид'э́лу хΛд'илъ скрΛсо́j / фс'о гΛло́силъ дΛ пла́кълъ // пъ_д'ир'эвн'ь хΛд'и́лъ // дΛмо́j пр'иду́ / фс'о гΛло́шу / к т'а́т'к'ь / к ма́мы / к бра́тjам / фс'эм // фс'о́ гΛло́с'илъ и гΛло́с'илъ // пр'иjэ́хъл'и ис-пъд в'анца́ и с'э́л'и зΛ сто́л // было (ъ) Λдна́ избу́шкъ у нас / кък дру́гъjь избу́шкъ / тък мълΛды́х уво́з'ьт туды́ / в дру́гуjь избу́ ку́шът'// Λ jьс'э́лъ // а нас тут пъсΛд'ил'и / п'э́сн'и пΛjу́т // тр'и зΛсто́л'jь цэ́л'ных нΛро́дъ // вот // Λ св'о́кр был скупо́j // моj мужы́к и гΛъвΛр'и́ / т'ат / пΛjй-къ с'уда́ // пΛдушо́л // а он jиму́ и гъвΛр'и́ / т'ат'/ гъвΛри́ / да́j / нΛл'э́j / гъвΛр'и / jа́му в'адро / р'иба'тъм-тъ с'ин'и // он jьму́ так / с'ид'и / куда пΛса́жэн // вот мн'э кΛк э'такыj ножы́к вкΛл'ну́лс'ь в'с'эрцэ / то́шнъ / как jΛ бу́ду жыт'// jь ку́шът'хΛт'элъ / а jь и ку́шат'н'и мΛгу́ / и пΛшла́ нъ гул'а́нjь / и нъ гул'а́нjь то́л'к'и ду́мъjу / куда́ jь пΛjду́ // н'и в'эд'дΛмо́j ит'ит'/ бра́тъ бΛjу́с'а / с'уда н'и хΛчу ит'ит'/ д 'э́да / што́ мн́ и д'э́лът'// вот пΛшл'и з_гул'а́н'jь // пΛшл'и дΛмо́j / пр'ишл'и́ / он и гъвΛр'и́ / стΛjи / jΛ зд'эс'н'э хΛчу́ к н'им ит'ит'// и дΛмо́j бΛjу́с'к_бра́тк'ь ит'и́ // тък и пр'и́шлъ // пр'и́шлъ jъ суда́ // н'и с'э́лъ ку́шът'/ Λп'а́т'с_гул'ан'jь // л'агла́ / а йо́н п'jа́ныj // вот л'о́ дв'э́ пΛст'э́л'и нΛб'и́тъ // он кΛк упа́л крΛва́т'и-тъ там зΛб'э́гъл'и свΛjи́ ко́л'ин'къ упа́л ко́л'ин'къ упа́л а св'экро́въ jа слышу шо́пчь э́тъ Λна́ jиво́ стΛлкну'лъ Λна́ н'ь_хΛт'э́лъ зΛ_нΛ эвъ ит'и Λна́ стΛлкну́лъ св'икро́въ а jа к ст'э́нкь прыжо́мшы ду́мъjу jа и н'ь дΛ_ва́шьвъ сы́нъ вот мΛjа́ п'э́рвъ но́ч'къ-тъ бы́лъ до́ч'ьн'къ кΛка́jь ну_вот пΛто́м jΛво́ пова́л'и Λп'ат'в'ина́ дΛjу́ зΛку́сывът'ид'о́т лΛжы́ць jь йиму́ гΛва́р'у Λбн'има́й м'ан'о върΛт'и́с'върΛт'и́с'а jь гъвΛр'у ну шо́рт ты сл'ат'э́л а гъвΛр'а́т шо́ jа т'а стΛлкну́лъ а был бы м'илыj тък Λбн'има́лъс'бы цэлова́лъс́ бы так вот жыст'прΛшла́ мΛjа́ п'ит'эръ д 'ит'эй на́жыл тр'и у́м'ьрл'и доч'и́н'къ в л'инингра́дь з_го́лъдъ у́м'ьрло (ъ) в_вΛйну́ сыно́ч'къ уби́л'и вот и жыву́ а э́тъ до́ч'къ бы́л (ъ) ф_то́т кра́j замуж вы́шлъ ну вот кΛгда́ jа зна́jьш л'и э́тъ по́сл'ь вΛjны́-тъ фс'о́ сΛжгл'и́ моj д'э́д пΛшо́л в го́ръд л'исъ прΛс'ит'вот мн'э зΛсы́нъ этъ в'эс'до́м л'эсъ да́н о сыно́ч'къ н'а зна́ш как та́м моj сын был нъ_вΛj и вот-фс'о́- фс'о́ дΛла́ л'эсъ нам съ_стΛр'ико́м а тут внукъ был доч'къ вз'ала'пр'ийо́мушъ пр'иjо́мыш был тΛко́j вот сΛ_вну́към сΛстро́jил'и и вот внук пъдΛв'ил'с'ь доч'к'ин-ть сын он там нΛ_ка́рточ'к'и в мэтэjьс'э нΛтрактър'ь нъ_свΛjо́м он был тръхтΛр́ст а э́тът пр'ийэ́муш у́м'ьр н'и выхажывъл'и нам сра́зу бу́мъшкъ пр'ишл (ъ) кΛро́вушку д'эт'и зΛ кΛро́ву́шкъj внук пΛшо́л с_мΛjи́м мужыко́м з кΛро́вушкоj кΛро́вушку пр'ив'ал'и́ са́му л'учшуjу п'осьръjь кΛро́вушкъ был спΛс'ибъ м'ан'а влас'н'ь Λб'и́д'ьл пΛто́м п'э́н'с'иjу нΛлΛв'jа п'э́н'с'иjу поълуч'аjэ бы́лъ стъ_два́ц'ът'с мужыко́м так вот дво́jь пΛлуча́л'и пΛто́м внук внук то́жэ в л'ьн'ингра́ д́ и вну́ку стъ во́с'им'д'ьс'ьт плΛтил'и внук пушо́л в_р'им'э́сльн'ик'и м'ин'а мн'э э́ту да́л'и да́л'и с мужыком по сто тр'ицът'муж у́м'ьр мн'э да́л'и сто вос'им'д'ьс'ьт пΛто́м нΛдба́фк'и ста́л'и мн'э ста́л'и дв'эс'т'и шасд'ьс'ьт два рубл'а jь пΛлуча́jу вот мΛjь жы́зн'фс'а так вот сыно́ч'ьк п'иса́л т'а́т'ькъ и ма́мъ jь вам зърΛбо́тъл кусо́к хл'э́бъ грΛбΛво́j дΛск'и́ спΛс'ибъ што вы майовъ сыно́ч'къ ст'ир'агл'и в вΛjну'-тъ у м'ан'а был ма́л'ч'ик спΛс'и́бъ што вы то́л'ан'ку ст'ир'агл'и́ у м'ан'в л'инингра́дь был бы он пΛм'о́ршы выслу́жылс'ь а э́тъ во́т до́ч'к'ин внук доч'къ по'м'ьрлъ с_н'им с_вну́към а н'ич'о́въ он вот вы́служылс'ь а т'ип'эр'гдэ зълΛты в'э́щ'и кΛпаjут туды уjэхавшы нΛ тр'и го́дъ гд'э зо́лътъ-тъ кΛпаjу туды и уjэ́хъвшы там што н'и д'э́лъjут на тр'и го́дъ уjе́хъвшы зав'ирбΛва́лс'ь а тут мат'jΛво́ в л'ьн'ингра́ дь друго́й вз'ат му́ж мал'ч'ик ру́с'т'ь вот мΛjа жызн'тΛка́jь д'экн'ьг н'ь пΛсыла́jьт фс'а́къ бы́лъ их бΛjала́с'а как св'икро́вы и св'о́кръ ло́шъд'и н'э_бы́лъ тък jь н'ь пΛха́лъ здΛва́л'и па́шн'у сΛс'э́ду жа́лък жа́лъ э́тъ гра́б'въ мълΛт'и́лъ и кΛрто́шку хΛд'и́лъ кΛпа́т'п эсто́нцъм ну и в мы́зу хΛд'и́лъ фс'о зна́jьш л'и р'иб'ат'ишэч'к'ста́л'и на́дъ жэ их пр'Λд'эт'н'э с ч'эвъ муж н'ь_пΛсыла́jьт св'о́кр н'и дΛjо хо́д'иш б'ар'эм'ьнъ хΛд'илъ ф_кро́ jьфску мызу кΛрто́шку кΛпа́лъ пр'ид'о́ш т'о́мно и мΛло́т'иш р'игу́ и Λп'ат'до́св'ьтлу ид'о́ш своj рΛбо́ту был (ъ) по пуд'эjэшным хΛд'илъ то жа́лу ро́ж тъ жа́лу ув'о́с бы́лъ цΛна́ со́рък кΛп'э́jьк жи'о́ш в д'эн'ув'о́с жи'ош тр'и́цьт'кΛп'эjьк в д'эн'вот рΛбо́тълъ в иjун'э н'и_бы́лъ рΛбо́ты тък хΛд'илъ пΛ чужы́м пΛко́с хΛд'и́лъ гра́б'ит'к л'уд а́м тут вот у нас нъ бΛл'шоj дΛро́г'ь вы́с'ьл'ьны бы́л'и к_н'им фс'о́ хΛд'и́л и н'э м'илаjь маjа н'ь д'ал'и́лъсь знаjьш н'ггнъj д'э́лъ св'о́кр зна́jьш л'и моj сва́кро́вушкъ по́мьри (ъ) у св'икро́ вы бы́лъ дΛбра́ мно́гъ дΛбра́ мно́гъ как нΛзыва́цъ jа́шык и сунду́к Λна́ фс'о́ мн'э ΛткΛза́лъ с бу́д'ьш jаво́ од'ават'и умыват'jь прΛс'илъ штоб рΛздел'ил'и дΛбро́ кΛгда́ пΛку́j жы́лъ н'эт гΛвΛр'у jь д'ал'ит'н'и_бу́ду а ты бу́д'ьш jавъ Λбува́т'и бд'ава́т'вот кΛгда́ jΛjо́ хърΛн'ил'и Λдна́ вдо́вушкъ бы́л (ъ) в_д'ир'э́вн'ь мΛр'иjь гΛра́с'имъвъ и Λна́ пръвΛжа́лъ сΛ_мно́j Λту́дъ ид'о́м и гъвΛр'и́ jэст'нΛв'э́рнъ св'акро́ву ч'эм пΛм'анут'jь гъвΛр'у мн'э б св'икро́ву мо́жиъ пъм'ина́т'фс'эво́ гъвΛр'у́ мно́гъ Λста́лъс'ът_св'икро́вы вот так я пΛхвΛста́лъ Λна́ мΛjьвъ'св'о́кръ и_пъткърΛво́д'ил и л'уб'э́зн'ичът'ста́лъ пΛто́м сты́днъ jΛму ухΛд'ит'ът_м'ан'а пΛстΛjа́нъ мълΛка́ сыро́въ н'ь_л'уб'и́л а jа тΛп'и́лъ jиму́ туда́ мълΛа́ и с_лы́скъм фс'о́ он гъвΛр'и пΛшло́ пъ_д'ир'эвн'и м'ин'а зътушы́лъ пъд р'эшо́тн'эj сы́върътъкъj jа зътушылъ jиво́ го́р'къ мн'э бы́лъ а jа гъвΛр'у́ вр'о́ш што мужык м'ан'а руга́jьт фс'о́ ув'о́л да́жъ у_м'мн'а́ зънΛв'э́чк'и-тъ бы́л'и свΛjи́ скъл'инко́ръ jа сн'а́лъ дъ_высти́рълъ пълΛжылъ в jашык тък рΛз моj jашык т'ип'эр'вот jа э'тъ и фс'о́ э́тъ-тъ ув'о́л там коj-штъ свΛjо што сам jа́щык туды́ пълΛжы́лъ так н'ь жΛн'и́лс'ь так и жыл с jэj жыл с jэj а пΛто́м ма́л'ч'икъ при́жыл ма́л'ч'ик Λна́ jэвъ вон вы́гнълъ он в го́ръд пъступ'ил там а пр'иjэд'эт в_отпуск дв'э́ н'ад'эл'и у м'ин'а́ жыв'о́т мн'э л'у́д'и гΛвΛр'ат штъ дΛ jа п нΛ_у́л'ицу н'ь_пустилъ jыво́ за jивойь до́бръjь а ты jьво́ гъвΛр'иш д'э́ржыш ко́рм'иш дв'э н'ид'э́л'и ну так и в го́ръд'ь прΛжы́л сто́ръжъм там jа н'а_зна́jу сто́ръжъм пΛто́м он и гъвΛр'и ко́л'а вΛз'м'и́т'ь м'ан'а жыт'jа вам п'ат'сот д'э́н'ьг зъплΛчу́ о́л'къ гъвΛр'и как ты ду́мъш jа гъвΛр'у́ твоj ут'эц кΛк хо́ш б'ар'и́ ну шо jа мΛгу́ так-тъ jаво́ кΛр'илъ дъ_б'ар'агла́ а jон гъвΛр'и пъпуст'и пΛ л'уда́м ты худы́ jыво́ угΛщ'а́лъ jон ушо́л в_до́м так гъвΛр'и а тут зΛ п'ат'со́т н'ь пр'ислу́шаjиш'с'ь сла́въ кол'къ-тъ и н'ь мз'а́л jиво́ зΛбра́л фс'о́ што свΛjо́ то'л'к'и ба́ч'ин'к'и про́дъл сы́ну-тъ зΛ_трицьт'п'ат'рубл'э́j и уjэ́хъл в нвгΛроцку губ'э́рн'иjу в бъгΛд'э́л'н'ь тут у нас бъгΛд'эл'н'у бы́л (ъ) нъ_бΛл'шоj дΛро́ г'ь он тож был в бъгΛд́ э́л'н'ь тък сл'уб'ил'сь съ_стΛру́хъj дΛ кра́ст'ста́л'и б'ил'jо́ дΛ_про́стыл'и их уб'э́их вы́гнъл'и с э́тъj-тъ бъгΛд'эл'н'и пр'ишо́л тък он в го́ръд и пъступ'ил пΛто́м вот м'ида о́с'ипъвъ ф'ил'ипъвъ вΛло́съвъ кΛк нас бы́лъ сл'о́з кΛк нас бы́лъ сл'о́з ба́бушкъ ба́бушкъ jа сто́л'ки хл'э́бъ зърΛбо́тъjу што цэлу ко́мнъту пр'ив'азу у'тръм ран'о́шэн'къ уб'ажыт има́мъ н'а в'ид'ит рΛбо́тът'нΛ тра́ктор'и и п'э́с'ьн'к'и поjо́т ишо л'уд'и фс'э сп'ат и в'эч'ьръм дът'амна́ фс'о он рΛбо́тъjьт рΛбо́тъjит на мэтэс'э вы́дв'инутъ бы́лъ шт хΛро́шыj рΛбо́тн'ик ну вот jаму Λб'иднъ бы́лъ што д'ир'эктър jаму́ скΛза́л пΛсл'эдн'ьjь-тъ въскр'ис'э́н'jь кΛрм'ил'ьц-тъ моj кол'ин'къ зΛ_штъ ты так робо́тъjьш зΛ што ты так му́читс'ь сыну в'ид'ты гъвΛр'у а он мн'э внук в'ид'ь ты jа гъвΛр'у́ н'а в'ид'иш н'икΛко́въ дΛво́л'ств'иjа пр'иб'ажы́ш л'э́тъм су́н'иш'с'нъ гр'а́зныj пол нΛ_пълΛв'ик'и н'и рΛзд'эвш'и н'и на крΛва́тк'ь ты пΛсп'и́ш Λд'аjал'цьм н'е Λд'ьвшы внуч'ик моj за што ты так робо́тъш ба́бушкъ н'ь пърΛбо́тъjьш так и н'ь пΛjэ́зд'иш кΛрм'ильц рΛбо́т нърΛбо́тъjшь вот jа так пр'ид'о́ш з'има́ фс'у з'и́му ты хо́д'иш // тръхтΛра́ фстΛвл'аjут там / р'имо́нт // ты там ноч'jу нΛ_го'лых дΛска́х сп'иш гр'а́знъj шуб'онъч'къj укро́jишс'ь што ты так му́ч'аишс'ь кΛрм'и́льц ты моj ко́л'и́н'къ фс'о jиво́-тъ угΛва́р'ивъjу jа гъвΛр'у кΛрм'ильц моj пр'ид'о́ вр'эм'ь пΛмр'о́ш фс'о́ Λста́н'ьц'ь ба́бушкъ бо́х зна́jэ кΛгда́ пΛмру́ а п'ит́ jэст́ хо́ч'иць вот он м'н'э́ тΛк и вот и пъдΛв'и́лс'там jиво́ Λтпра́в'ил'и в бΛл'н'ицу в бΛл'н'и́ць он был там jиво́ пътрΛшы́л'и пр'изна́л'и што вр'од'ь кΛк ът_в'ина́ а гъвΛр'а́ он н'и_ра́з и п'jа́ныj-тъ был он был с эсто́нкоj луб'и́лсь у эсто́нк'и ужэ ма́л'ч'ик тΛко́j был он с jэ́j нΛ_трΛктър'ь рΛбо́тъл он вз'ал j'аjо уч'ыц'ь уч'отн'ицьj и Λна там уч'и́лъс'вот Λна домоj пΛшла́ нъ дру́гъ'j д'эн' Λна́ пΛшла́ домоj и он ид'о́т съ_стΛло́въj вып'и́вшы Λна нам этъ раска́зывълъ ко́л'ь гъвΛр'и́ jа иду дΛмо́j ид'и гъвΛр'и́ пΛjд'о́ш гъвΛр'у вм'эст'ь н'э гъвΛр'и са́л'мъ jа с'иво́н'ь д'эн'пръгул'а́л мн'э за́втръ надъ пърΛбо́тът'а jа гъвΛр'и́ ужэ в п'ат'ч'исо́в в'эч'ьръ до́мъ буду ду́мъjу вып'ившы л'у́быjь д'э́н'г'и jиво́ скъза́лъ'ко́л'ь ты даj мн'э д'эн'ьг ско́л'к'и- н'ибуд'а ско́л'к'и т'ибэ'штобы н'и_вы́п'ил бы ну ско́л'к'и да́ст'иш'jэj тр'ицьт'п'ат'рублэj дал по́лнъ гъвΛр'и́т //
К странице списка записей